اعیادملی و تعطیلات رسمی ترکیه

در این قسمت با اعیاد ترکیه بیشتر آشنا می شوید

مناسبت ها و رویدادها مناسبتها و رویدادها مانند کشورهای غربی، مبنای تقویم در ترکیه سال میلادی است و سال نو با ماه ژانویه شروع می شود. تعطیلات غیر مذهبی در ترکیه، بر اساس تقویم میلادی محاسبه میشود؛ از تقویم اسلامی هم در جهت تعیین امور مذهبی و جشنهای مذهبی استفاده می شود. تعطیلات رسمی مردم این کشور شنبه و یک شنبه است که البته کارمندان عصر شنبه و یکشنبه را تعطیل هستند و بخش خصوصی تنها روز یکشنبه تعطیل هستند. ترکیه کشوری فرهنگی با تاریخ غنی است. اقوام مختلفی در این کشور زندگی می کنند و هر یک رسوم، اعیاد،…
  همانند کشورهای غربی , مبنای تقویم در ترکیه سال میلادی است و سال نو با ماه ژانویه آغاز میشود.تعطیلات غیرمذهبی درترکیه, براساس تقویم میلادی محاسبه می شود ؛ از تقویم اسلامی هم درجهت تعیین امور مذهبی و جشن های مذهبی استفاده می شود. تعطیلات رسمی مردم این کشور شنبه و یکشنبه بوده که البته کارمندان عصر شنبه و یکشنبه را تعیل هستند و بخش خصوصی تنها روز یکشنبه تعطیل هستند. ترکیه کشوری فرهنگی با تاریخی غنی است. اقوام مختلفی در این کشور زندگی می کنند و هر یک رسوم , اعیاد, جشن ها و برنامه های مختلفی دارند. از…