آب و هوای آدانا

آب وهوا آدانا آب و هوای مدیترانه ای دارد. زمستان های این شهر معتدل و مرطوب و تابستان هایش گرم و کم باران هستند؛ اما رطوبت نسبی هوا در تمام طول سال یکسان و حال ود ۵۰ تا ۶۰ درصد است.