آلتینکوم

آلتینکوم و Didim دراستان Aydin وبین شهرهای ازمیر وبدروم قراردارند.این مناطق در ابتدا به صورت شهرهای کوچکی برای ماهیگیری بوده ولی بعدها به مناطق توریستی تبدیل شده اند. آلتینکوم و Didim درابتدا به صورت دو شهر جداگانه بوده اند ولی امروزه درکناهم ودارای جمعیتی درحدود 35000 نفرمیباشند. آلتینکوم که درزبان انگلیسی به معنای ماسه های طلایی می باشد؛ساحلی تفریحی در شهر Didim میباشد.شهرکه در قدیم پایگاه توریستهای ترک وانگلیسی بوده , امروزه بازدیدکننده های بسیاری را ازکشورهایی نظیر ایران,مجارستان,بلغارستان ورومانی بهخود جلب میکند. سواحل آلتینکوم به آبهای گرم وفیروزه ای دریای اژه وسواحل ماسه ای قرمز ختم میگردد.آلتینکوم محلی است…